Torpet 119 Skogen

under Månseryd i Tokeryd/Månseryds rote

Stugan flyttades till grunden för gamla tvättstugan mellan parken och ån vid Månseryds Säteri. Den är senare riven, men grunden och jordkällaren finns kvar. Ur protokollsbok för Bankeryds församlings kommunalstämmor år 1864. Torparen Peter Svensson från Skogen under Månseryd som nyligen mistat en ko och därför anhållit om något understöd, biviljades ur fattigkassan 15 riksdaler, emedan han befinner sig i fattiga omständigheter. År 1881; Torparen Petter Svensson från Skogen, vänliga anhållan att ur kommunalkassan erhålla något bidrag till sin Lazarettslega för sitt inträffade benbrott, avslogs, av det skäl att de ansågo honom vara i sådana omständigheter att han själv kunde bestrida sin utgift. År 1885; stämman beviljade 30 kronor årligen såsom uppfostringslön för dottern till avlidne torparen Gustaf Andersson samt 15 kronor för 7 månader innevarande år.