Torpet 114 Kroken / Krogen

under Månseryd i Tokeryd/Månseryds rote

Stugan ligger kvar på ursprunglig plats. Den är numera om- o tillbyggd. Ur kommunalstämmoprotokoll 1811; Torparen Gustaf Svensson på Kroken under Månseryd fick sin beviljan att bli uttagen till sockenskomakare. Kroken har förr varit krog, i gamla protokoll kallas Kroken för krogen i Månseryd eller Månseryds krog.