Backstugan 129 Södra Prinseryd

under Prinseryd i Granshults rote

Stugans läge, inne på fabriksgården, markerad med skylt på väggen. Ur kommunalstämmoprotokoll 1893; Kungl Majts, hade uti nådig kungörelse av den 14 juli 1893, angående vissa åtgärder till förekommande av kolerans utbredning bland rikets innevånare bland annat föreskrivit att inom varje kommun skall finnas lämpligt sjukhus eller sjukstuga med nödig sjukvårdsbetjäning och utredning på det att person som lider av sjukdom som misstänkes vara kolera, må kunna genast avskiljas och erhålla nödig vård. Då mamsell Dolk i Lilla Printzeryd erbjudit sig för sagda ändamål att mot ersättning upplåta sin byggnad så uppdrog stämman åt kommunalnämnden att överenskomma och kontraktera med mamsell Dolk härom, samt för övrigt vidtaga de åtgärder som Kungl kungörelsen i ärendet föreskriver. År 1896; härefter togs till behandling av kommunalnämnden väckt fråga om försäljning av Anna Dolks i fattigstugan byggnad Lilla Printzeryd och fattade stämman efter någon överläggning huruvida församlingen ägde rätt under Anna Dolks livstid försälja byggnaden eller om församlingen möjligen kunde fortfarande behöva den såsom epidemisjukhus. Enhälligt beslutades att överlämna åt kommunalnämnden att efter nöjaktig utredning härom förfoga över byggnaden såsom nämnden till församlingens förmån bäst syntes. Anna Dolk var föreståndare i fattigstugan.