Backstugan 124 Åkershult

under Nyarp i Backa rotes rote

Innan järnvägen byggdes låg stugan alldeles där järnvägsundergången finns. Grund för lägesbestämning: Enligt kartor upprättade av SJ vid byggandet av järnvägen. Åkershultarn påstod att i Sjöåkra mark finns en stor fyndighet av malm eller sten som kan göra ägaren bottenrik. Han tog emellertid sin hemlighet med sig i graven, en huvudlös gubbe eller käring visar sig stundom på platsen där stugan låg. (enligt A S Suneson) Backstugan flyttades när järnvägen byggdes. RAÄ Bankeryd 53